सहकारीमा सम्पत्ती शुद्धिकरण

सहकारीमा सम्पत्ती शुद्धिकरण :: Sahakari Akhabar

सहकारीको संख्या र कारोबारको बृद्धि हुदैं जाँदा यसलाइृ व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न सकेको छैन ।
Leave a comment